لوکس

مرداد ۷, ۱۳۹۹

نورسنجی یا فتومتری

برای سنجش میزان نور واحدهای مختلف اندازه گیری وجود دارد. هرکدام از این واحدها، یکای اندازه گیری خودش را دارد. برخی از این یکاها عبارتند از: […]
09100044874